Algemene leveringsvoorwaarden AYAZ Veranda

ARTIKEL 1 – Definities
De ondernemer: AYAZ Veranda: AYAZ Veranda, gevestigd te Helmond onder KvK nr. 81570252;
De afnemer: de koper/opdrachtgever of degene die met de ondernemer een overeenkomst aangaat
of wil aangaan; De zakelijke afnemer: de afnemer die handelt in de uitoefening van een beroep of
bedrijf;
De consument: de afnemer die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
Aflevering: de feitelijke aanbieding van de gekochte producten en/of half gereed producten aan de
afnemer;
Oplevering: het gebruiksklaar, zoals afgesproken, ter beschikking stellen van de producten en/of het
werk;
Overeenkomst op Afstand: de overeenkomst met een consument waarbij tot en met het sluiten van
de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie
op afstand, zoals bijv. webwinkel of postorder;
Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomst: een overeenkomst die met een consument
gesloten wordt anders dan in de verkoopruimte van de ondernemer (bijvoorbeeld bij consumenten
thuis, op sommige beurzen of op straat);
Monteren (plaatsen): het in elkaar zetten en stellen van het product dan wel onderdelen daarvan;
ARTIKEL 2 – De geldigheid
Deze voorwaardenzijn van toepassing op alle door de ondernemer gesloten overeenkomsten met
betrekking tot AYAZ Veranda producten en / of diensten (waaronder aanneming van werk).
ARTIKEL 3 – Intellectueel eigendom
1. De ondernemer behoudt zich het intellectuele eigendom voor op o.a. verstrekte ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, monsters, stalen en modellen. Als de ondernemer dat vraagt, moet de
afnemer ze direct teruggeven. Als de ondernemer daarnaast nog andere wettelijke rechten heeft,
kan hij die opeisen.
2. Afnemer mag aanduidingen over rechten van intellectueel eigendom op/in de door ondernemer
geleverde of ter beschikking gestelde prestaties niet verwijderen of wijzigen.
3. Afnemer mag materiaal van de ondernemer waarop intellectuele eigendomsrechten rusten niet
verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren of tentoonstellen zonder toestemming van de
ondernemer.
ARTIKEL 4 – De offerte
1. Alle offertes zijn tot en met 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij uit de offerte anders blijkt. Zij
zijn gebaseerd op de door de afnemer verstrekte gegevens, tekeningen en daaraan ontleende maten
en eventueel door de ondernemer gedane metingen. De afnemer moet daarbij de ondernemer
informeren over feiten en/of omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst kunnen
beïnvloeden, voor zover van belang bij het maken van de offerte (zie ook artikel 7 en 8). Ontwerpen,
afbeeldingen, tekeningen, opgaven van maten en gewichten en stalen en modellen afkomstig van de
ondernemer zijn zo nauwkeurig mogelijk.
2. De offerte vermeldt een volledige omschrijving van de te leveren producten en te verrichten
werkzaamheden, de totale (koop)prijs, de levertijd, de betalingscondities en de risico’s voor beide
partijen.
3. De werkzaamheden die niet genoemd zijn in de offerte vallen niet onder de afgesproken prijs. Als
de afnemer deze wel verlangt, kan dit prijsverhogend werken (zie ook artikel 13).
4. De afnemer moet ervoor zorgen dat de ondernemer de werkzaamheden goed kan uitvoeren.
5. Als de afnemer de offerte niet accepteert, mag de ondernemer de kosten van het opstellen van de
offerte in rekening brengen. De afnemer wordt eigenaar van de offerte en eventuele tekeningen bij
betaling van offertekosten. Het intellectueel eigendom blijft bij de ondernemer. Deze situatie doet
zich in het bijzonder voor wanneer de ondernemer een op locatie van de afnemer te monteren
product aan de afnemer aanbiedt en daarvoor op de betreffende locatie metingen heeft verricht ten
behoeve van het opstellen van de offerte. In dat laatste geval bedragen, behoudens andersluidende
afspraak, de door de afnemer aan de ondernemer te betalen kosten voor het opstellen van de
offerte € 250,-
ARTIKEL 5 – De overeenkomst (voor overeenkomsten buiten de verkoopruimte of op afstand: zie
artikel 18)
De aanbetaling
1. De ondernemer mag bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling
vragen. Bij een zakelijke afnemer (niet consument) gelden geen maximum percentages. Bij een
consument is de hoogte van het maximum percentage afhankelijk van het product.
2. Bij een overeenkomst op afstand gelden geen maximale aanbetalingspercentages, behoudens
wettelijke beperkingen.
Prijswijziging
3. Prijsverhogingen kunnen aan zakelijke afnemers worden doorberekend.
4. Voor prijsverhogingen bij consumenten, optredend na het sluiten van de overeenkomst maar voor
levering, geldt:
5. Prijsverhogingen door Btw-verhogingen en andere wettelijke maatregelen kunnen altijd worden
doorberekend.
6. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie maanden na het door
de ondernemer sluiten van de overeenkomst kunnen door de ondernemer worden doorberekend
aan de afnemer. Voor zover de afnemer een consument is, heeft de ondernemer dit recht alleen
indien zulks uitdrukkelijk met het sluiten van de overeenkomst met de consument is
overeengekomen.
7. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen,
opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de afnemer geen recht op
prijsvermindering.
Eigendomsvoorbehoud
8. De ondernemer blijft eigenaar van alle verkochte producten tot de afnemer de totale prijs (en
eventuele bijkomende kosten) daarvan volledig heeft voldaan. De afnemer is verplicht de producten
zorgvuldig te behandelen. Hij mag de producten niet aan derden afstaan of in onderpand geven,
belenen, of (laten) verwijderen uit de ruimte waar ze geleverd zijn, totdat het verschuldigde bedrag
is betaald.
9. De ondernemer mag zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
buitengerechtelijk ontbinden bij faillissement, surseance van betaling of wettelijke schuldsanering
van de afnemer.
Zekerheidstelling bij zakelijke afnemers
10. Bij een overeenkomst met een zakelijke afnemer mag de ondernemer voldoende zekerheid
vragen voor het nakomen van de betalingsverplichting voordat hij de overeenkomst uitvoert of
daarmee verder gaat.
Schadevergoeding bij zakelijke afnemers
11. De ondernemer hoeft nooit andere schadevergoeding te betalen aan een zakelijke afnemer dan
in deze voorwaarden uitdrukkelijk is geregeld. Hij hoeft andere directe of indirecte schade,
waaronder begrepen schade van derden, winstderving en dergelijke, niet te vergoeden.
Voorrijkosten
12. De ondernemer mag voorrijkosten rekenen als dit bij het sluiten van de overeenkomst is
afgesproken. Als vervoer niet is inbegrepen in de overeenkomst, mag de ondernemer altijd
voorrijkosten rekenen, behalve bij non-conformiteit.
ARTIKEL 6 – De levertijd
1. De levertijd is de afgesproken tijd waarbinnen het werk moet zijn verricht of de producten moeten
zijn geleverd. De levertijd is vast tenzij in de overeenkomst een vermoedelijke levertijd staat. Als
geen levertijd is afgesproken, dan geldt bij een consumentenkoop een vaste levertijd van 30 dagen.
2. Als de vermoedelijke levertijd niet wordt gehaald, wordt de ondernemer een extra termijn gegund
om alsnog te leveren. De extra termijn is maximaal een maand maar nooit langer dan de
oorspronkelijke levertijd. Eventuele prijsverhoging binnen deze termijn mogen niet worden
doorberekend.
3. Bij overschrijding van de vermoedelijke of vast afgesproken levertijd is de ondernemer bij een
overeenkomst met een zakelijke afnemer niet aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.
4. Als er is afgesproken dat er na de mededeling van de consument besteld wordt door de
ondernemer (bestelling op afroep), dan gaat de afgesproken vaste of vermoedelijke levertijd lopen
vanaf de afroepdatum. Afroep moet gebeuren binnen negen maanden na het sluiten van de
overeenkomst, tenzij anders afgesproken. Vindt er geen afroep plaats binnen die termijn, dan zal de
ondernemer de afnemer schriftelijk herinneren en hem maximaal drie maanden geven om alsnog af
te roepen. Na deze termijn wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en is artikel 12 van
toepassing.
ARTIKEL 7 – Rechten en plichten van de ondernemer
1. De ondernemer levert de producten goed, deugdelijk en zoals afgesproken in de overeenkomst.
De werkzaamheden worden goed, deugdelijk en zoals afgesproken uitgevoerd.
2. De ondernemer houdt zich bij de levering van producten en uitvoering van werkzaamheden aan de
op dat moment geldende wettelijke voorschriften.
3. De ondernemer wijst de afnemer tijdig voor het sluiten van de overeenkomst erop dat de afnemer
zorgt voor geschiktheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden verricht, zoals bijv.
dat er voldaan is aan de bouwkundige en/of installatievoorschriften.
4. De ondernemer zet na de start het werk regelmatig voort.
5. De ondernemer draagt er zorg voor dat het werk wordt verricht door voor dat werk deskundige
personen.
6. Als het werk vertraagt door omstandigheden die voor risico van de consument komen, dan is de
ondernemer bevoegd de overeengekomen levertijd te verlengen.
ARTIKEL 8 – Rechten en plichten van de afnemer
1. De afnemer zorgt dat de ondernemer de producten kan afleveren en het werk kan verrichten.
2. De afnemer zorgt dat de ondernemer tijdig de voor het werk benodigde goedkeuringen
(vergunningen e.d.) en de voor het werk belangrijke gegevens (bijv. de ligging van leidingen) heeft.
3. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats waar gewerkt wordt daarvoor geschikt is, zoals dat:
– Het terrein en/of de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd voor de ondernemer en
/ of door hem ingeschakelde personen toegankelijk is voor het uitvoeren van
werkzaamheden;
– Er voldoende gelegenheid is voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen
en werktuigen
– Elektriciteit en water ter beschikking van de Ondernemer staan voor het uitvoeren van
werkzaamheden.
Als de afnemer daar niet voor zorgt, moet hij de door de ondernemer geleden aantoonbare directe
schade en redelijke kosten vergoeden en draagt hij zijn eventuele eigen schade.
4. De afnemer draagt het risico voor schade door:
– onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
– onjuistheden in de door de afnemer verlangde constructies en werkwijzen;
– gebreken aan de (on)roerende zaak waaraan het werk wordt gedaan;
– gebreken in materialen of hulpmiddelen die door de afnemer ter beschikking zijn gesteld.
5. De afnemer informeert de ondernemer over bijzondere omstandigheden die bijv. het gebruik van
een lift of een kraan noodzakelijk maken. Partijen spreken af wie de kosten en het risico van het
gebruik van de bijzondere hulpmiddelen draagt. Als de afnemer deze informatie niet heeft gegeven,
zijn de kosten van het gebruik van bijzondere hulpmiddelen voor zijn rekening.
6. De afnemer zorgt ervoor dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen tijdig en
goed gebeuren, zodat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging krijgt. Als er toch
vertraging ontstaat, dan meldt de afnemer dat tijdig aan de ondernemer.
7. De afnemer zorgt ervoor dat op het terrein waar de werkzaamheden plaatsvinden of hebben
plaatsgevonden geen andere werkzaamheden worden verricht die schade kunnen veroorzaken aan
het werk van de ondernemer.
8. De afnemer zorgt ervoor dat de plaats van aflevering goed bereikbaar en tijdig beschikbaar is en
dat al het mogelijke wordt gedaan om een vlotte op-/aflevering mogelijk te maken.
9. Als de start of de voortgang van het werk vertraagt door omstandigheden zoals in dit artikel
genoemd, moet de afnemer de schade die de ondernemer daardoor lijdt vergoeden, als deze
omstandigheden de afnemer kunnen worden toegerekend.
10. De afnemer zorgt goed voor de artikelen, materialen en gereedschappen van de ondernemer die
zich ter plaatse van het werk bevinden.
11. De afnemer die tegen het uitdrukkelijke advies van de ondernemer toch wil dat de ondernemer
bepaalde werkzaamheden verricht, is zelf aansprakelijk voor de hierdoor ontstane schade.
12. De afnemer kan de ondernemer niet verplichten tot het verrichten van werkzaamheden die in
strijd zijn met van overheidswege gegeven voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden.
ARTIKEL 9 – De opslag van producten
1. Als de producten op de afgesproken leverdatum worden aangeboden maar niet worden
aangenomen, behalve als de producten ondeugdelijk zijn, zal de ondernemer binnen een redelijke
termijn een tweede levering doen. De ondernemer mag na weigering of na tweede levering
opslagkosten en verdere aantoonbare schade en redelijke kosten in rekening brengen.
2. Als ook de tweede levering niet wordt aanvaard, mag de ondernemer:
– nakoming van de overeenkomst vorderen en opslagkosten en verdere aantoonbare schade en
redelijke kosten rekenen of;
– de overeenkomst als geannuleerd beschouwen volgens de regeling in artikel 12. Naast
annuleringskosten mag de ondernemer ook de opslagkosten rekenen.
3. Als de producten door de afnemer zijn betaald, zal de ondernemer de producten maximaal 3
maanden in opslag houden, onder berekening van redelijke interne of externe opslagkosten. Hierbij
houdt de ondernemer rekening met de verkoopwaarde van de producten en de duur van de
opslagperiode, tenzij hierover andere afspraken gemaakt zijn. Neemt de afnemer na verloop van 3
maanden nog steeds niet af, dan wordt de overeenkomst als geannuleerd beschouwd en mag de
ondernemer, naast de in artikel 12 genoemde annuleringsvergoeding, in redelijkheid gemaakte
opslagkosten rekenen. Hij moet de afnemer schriftelijk melden dat hij dit van plan is.
4. Het risico van brand en beschadiging tijdens opslag wordt door de ondernemer in geval van een
consumentenkoop voor zijn rekening door verzekering gedekt.
ARTIKEL 10 – Het vervoer en de beschadiging bij aflevering
1. De kosten van het vervoer van de producten zijn niet bij de prijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk
door de ondernemer aan de afnemer schriftelijk bevestigd. De ondernemer kan voor het vervoer van
producten gebruik maken van de diensten van een beroepsvervoerder. De kosten van vervoer zijn
onder andere afhankelijk van de bestemming en de toegankelijkheid van de locatie. De ondernemer
is niet verplicht tot vervoer buiten de landsgrenzen van zijn eigen land van vestiging. De ondernemer
draagt het risico van beschadiging en verlies bij vervoer.
2. Als bij levering beschadigingen worden vastgesteld, dan moet de afnemer dit op het afleverbewijs
vermelden. Als er bij levering geen gelegenheid is om eventuele beschadigingen te constateren, dan
noteert de afnemer dat op het afleverbewijs. Het is raadzaam zichtbare beschadigingen uiterlijk
binnen 2 werkdagen aan de ondernemer te melden.
3. Als de afnemer zelf het vervoer regelt, dan moet hij na levering maar voor het vervoer zo veel
mogelijk controleren of de producten onbeschadigd en compleet zijn.
ARTIKEL 11 – De betaling
Koop en verkoop
1. De algemene betalingsconditie is betaling bij aflevering (contant of naar keuze van de ondernemer
pinbetaling), ook als er aanneming van werk (diensten) in de overeenkomst is begrepen. Afnemer
mag er ook voor zorgen dat het bedrag voor aflevering al is bijgeschreven op de bankrekening van de
ondernemer.
2. De ondernemer die in gedeelten levert, mag bij elke deellevering betaling van het geleverde deel
vragen. Voor elke deellevering ontvangt de afnemer een deelfactuur. Aanneming van werk (diensten)
3. Bij aanneming van werk (uitsluitend diensten en eventueel klein materiaal) geldt dat partijen
schriftelijk afspreken dat betaald wordt in termijnen evenredig met de voortgang van het werk.
Daarbij wordt rekening gehouden met de maximale aanbetalingspercentages voor consumenten (zie
artikel 5 lid 2). Worden hierover geen specifieke afspraken gemaakt, dan geldt als betalingsconditie:
bij het geven van de opdracht 25% resp. 15% van de afgesproken som afhankelijk van het maximum
aanbetalingspercentage van artikel 5 lid 2
evenredig met de voortgang van het werk, tot 60% van de afgesproken som
onmiddellijk na de oplevering tot 90% van de afgesproken som en
binnen 14 dagen na oplevering het resterende percentage. De afnemer ontvangt hiervoor steeds een
deelfactuur.
Betalingstermijn facturen
4. . Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk 14 dagen na ontvangst, tenzij anders
afgesproken.
Niet-tijdige betaling
5. Als de afnemer niet tijdig betaalt, is hij zonder ingebrekestelling volgens de wet in verzuim. Toch
zendt de ondernemer na het verstrijken van de betalingstermijn een betalingsherinnering waarin hij
afnemer op zijn verzuim wijst. De ondernemer geeft hem de kans alsnog binnen 14 dagen na
ontvangst van de betalingsherinnering te betalen en wijst op de gevolgen als hij dat niet doet.
6. Na deze nadere termijn mag de ondernemer zonder nadere ingebrekestelling het verschuldigde
invorderen. De daaraan verbonden (incasso)kosten zijn voor rekening van de afnemer. Die kosten
zijn beperkt tot maximaal het door wet- en regelgeving toegestane percentage van de hoofdsom.
7. De ondernemer mag aan consumenten wettelijke rente berekenen als na de termijn van lid 5 nog
steeds niet is betaald. De rente mag berekend worden vanaf de in lid 4 genoemde termijn totdat
alles is betaald. Bij een zakelijke afnemer mag de ondernemer wettelijke handelsrente berekenen na
in lid 5 genoemde termijn.
Opschorten betalingsverplichting / verrekening
8. De afnemer mag bij klachten alleen dat deel van de factuur inhouden dat in verhouding staat tot
de inhoud en ernst van de klacht. De ondernemer mag dit deel van zijn factuur niet invorderen als er
terechte klachten zijn. Het andere deel van de koop-/aanneemsom moet de afnemer wel binnen de
betalingstermijn betalen.
9. Als bij alleen aanneming van werk betaling in termijnen is afgesproken en de ondernemer het werk
niet voortzet, mag de afnemer zijn betaling van de termijn opschorten. Eerder verzonden
deelfacturen moet de afnemer wel binnen de betalingstermijn betalen.
10. Voor zakelijke afnemer geldt dat de betaling van al hetgeen aan de ondernemer verschuldigd is
zonder aftrek of verrekening met een vordering welke de afnemer op de ondernemer heeft, dient te
geschieden. Voor de consument geldt dat de mogelijkheid van verrekening door de consument wordt
uitgesloten voor zover wettelijk is toegestaan.
ARTIKEL 12 – De annulering
1. Als de afnemer annuleert is de ondernemer niet verplicht deze annulering te accepteren. De
afnemer kan geen rechten aan de annulering ontlenen, tenzij de ondernemer de annulering
uitdrukkelijk en schriftelijk accepteert.
2. Accepteert de ondernemer de annulering dan is de afnemer een schadevergoeding verschuldigd.
Deze schadevergoeding is alsdan gebaseerd op door de ondernemer gederfde inkomsten. De
schadevergoeding is opgebouwd uit de brutowinstmarge (vaste en variabele kosten, winstopslag),
verminderd met niet gemaakte variabele kosten zoals afleverkosten. De schadevergoeding bedraagt
één derde deel van de koop-/aanneemsom, behalve als partijen iets anders hebben afgesproken.
3. Indien de ondernemer de annulering als bedoeld in lid 2 van dit artikel accepteert, is de afnemer
naast de schadevergoeding als bedoeld in lid 2 van dit artikel tevens op eerste verzoek van de
ondernemer verplicht om de door de ondernemer reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al
dan niet be- of verwerkt tegen directe betaling van de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten,
direct over te nemen.
4. Het in lid 2 genoemde breukdeel staat tussen partijen vast, behalve als de ondernemer kan
bewijzen dat zijn schade groter is of de afnemer aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.
5. Een annulering geschiedt bij voorkeur schriftelijk. Bij een mondelinge annulering bevestigt de
ondernemer dit schriftelijk.
6. De consument hoeft bij een buiten de verkoopruimte of op afstand gesloten overeenkomst geen
annuleringskosten te betalen als hij gebruik maakt van het herroepingsrecht zoals in de wet voor
deze verkoopmethode is vastgelegd.
ARTIKEL 13 – Extra kosten, meerwerk en/of minderwerk
1. Kosten die ontstaan doordat de afnemer in gebreke is gebleven de uitvoering of voortgaan van het
werk mogelijk te maken, komen voor rekening van de afnemer. Meerwerk en/of minderwerk zal naar
billijkheid worden verrekend.
2. Onder meerwerk wordt o.a. verstaan: alle werkzaamheden en leveranties, die niet in de
overeenkomst zijn begrepen en die door de afnemer worden verlangd.
3. Onder minderwerk wordt verstaan: het deel van de overeenkomst dat met instemming van beide
partijen niet wordt uitgevoerd.
ARTIKEL 14 – Onuitvoerbaarheid overeenkomst door overmacht
1. Als nakoming van de overeenkomst tijdelijk onmogelijk is door een oorzaak die niet aan een van de
partijen kan worden toegerekend, dan is de wederpartij voor die periode van zijn verplichtingen
ontheven. Voor de ondernemer komen als oorzaken in vorenbedoelde zin onder andere in
aanmerking epidemieën en quarantainemaatregelen die uitoefening van de onderneming van de
ondernemer kunnen bemoeilijken of belemmeren. Voor de afnemer rechtvaardigen deze hiervoor
genoemde specifieke omstandigheden geen beroep op overmacht.
2. Als nakoming van de overeenkomst voor een van de partijen geheel of deels blijvend onmogelijk is
door een oorzaak die hem niet kan worden toegerekend, zullen beide partijen zo veel als
redelijkerwijs mogelijk is inspanningen verrichten om de overeenkomst alsnog uit te voeren. Partijen
overleggen hierover. Komen partijen er niet uit dan hebben zij het recht om de overeenkomst geheel
respectievelijk deels te ontbinden tegen vergoeding aan de andere partij van de in redelijkheid
gemaakte en te maken kosten.
ARTIKEL 15 – Conformiteit en garantie
1. Het geleverde product moet die eigenschappen bezitten die de consument op grond van de
overeenkomst bij normaal gebruik mag verwachten (conformiteit). Dit geldt ook bij bijzonder gebruik
als dat door partijen bij het sluiten van de overeenkomst is afgesproken. Wordt aan deze
verwachting niet voldaan, dan heeft de consument recht op reparatie respectievelijk vervanging,
ontbinding en/of prijsvermindering.
2. Als het gebrek goed hersteld kan worden, dan hoeft de ondernemer het product niet te
vervangen.
3. Als de fabrikant van de producten een verdergaande garantie geeft aan de ondernemer, geldt deze
garantie ook voor de afnemer. Voor AYAZ Veranda producten geldt een fabrieksgarantie welke een
vrijwillige extra prestatie vormt van AYAZ Veranda. De voorwaarden van de fabrieksgarantie worden
door de ondernemer op eerste verzoek verstrekt.
ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van de ondernemer is bij overeenkomsten met zakelijke afnemers beperkt
tot aansprakelijkheid voor directe schade. Tot directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade,
productieverlies, omzet en/of winstderving. Bovendien is de aansprakelijkheid van de ondernemer
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door de ondernemer
gesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van
het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is.
2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering
mocht plaatsvinden, is de totale aansprakelijkheid van de ondernemer jegens een zakelijke afnemer
beperkt tot het door de ondernemer in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte
factuurbedrag met een maximum van € 25.000,- en jegens derden beperkt tot € 10.000.
3. Iedere vordering tot schadevergoeding vervalt door verloop van één jaar na de aanvang van de
dag, volgende op die waarop de afnemer met de schade en met de ondernemer als de daarvoor
aansprakelijke persoon bekend is geworden. Wijst de afnemer een derde aan die de declaraties zal
voldoen, dan blijft de afnemer, naast die derde, daarvoor hoofdelijk aansprakelijk.
ARTIKEL 17 – Klachten en schade
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst of door ondernemer veroorzaakte schade aan
afnemers eigendommen moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de
ondernemer. Dit moet bij voorkeur schriftelijk en in ieder geval tijdig gebeuren.
2. Als bij (op)levering geen gelegenheid bestaat om klachten en schade aan het geleverde of aan
afnemers eigendommen te constateren en/of te melden, dan moet de afnemer klachten of schade
zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk melden, liefst binnen twee werkdagen na constatering. Als
binnen 14 dagen na (op)levering geen melding door ondernemer is ontvangen, dan wordt op straffe
van verval van rechten van de afnemer in verband met bedoelde klachten en schade aangenomen
dat de producten onbeschadigd zijn geleverd en/of dat er geen schade door ondernemer is
veroorzaakt.
3. Bij schade stelt de afnemer de ondernemer in de gelegenheid om door of namens hem de schade
te inspecteren en te taxeren ten behoeve van zijn aansprakelijkheidsverzekering. Ook verleent de
afnemer medewerking aan reparatie door of namens de ondernemer.
ARTIKEL 18 – Overeenkomsten op Afstand en Buiten de Verkoopruimte Gesloten Overeenkomsten
A – De overeenkomst
1. Als de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer
direct langs elektronische weg de ontvangst daarvan. Zolang dit nog niet is gebeurd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.
2. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en
organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige web omgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer
daartoe passende veiligheidsmaatregelen nemen.
3. De ondernemer mag – als de wet dit toestaat – onderzoeken of de consument aan zijn
betalingsverplichtingen kan voldoen en of er omstandigheden zijn die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst. Als dit een goede reden geeft om de overeenkomst niet
aan te gaan, mag de ondernemer gemotiveerd een bestelling of aanvraag weigeren of bijzondere
voorwaarden stellen.
4. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product en/ of de dienst de volgende informatie
meesturen, althans via een verwijzing naar de AYAZ Veranda website beschikbaar stellen:
a. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en hoe de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of
een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
c. informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de prijs van het product of dienst inclusief belastingen, eventuele afleverkosten en de wijze van
betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
e. als de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping. Deze
informatie moet door de consument op te slaan en te raadplegen zijn.
B – Herroepingsrecht
1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product – al dan
niet gecombineerd met een dienst – gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder
opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van
herroeping, maar hem niet verplichten die op te geven.
2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat het product is ontvangen door of op
verzoek van de consument namens hem het product heeft ontvangen. Bij meerdere deelleveringen
uit één bestelling geldt dat de bedenktijd begint de dag waarop de laatste deellevering door of
namens de consument is ontvangen.
3. Voor uitsluitend diensten gaat de in lid 1 genoemde bedenktijd in op de dag na het sluiten van de
overeenkomst.
C – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product alleen zodanig uitpakken of gebruiken als nodig is om de aard, de kenmerken en de
werking van het product vast te stellen. De consument mag het product hanteren en inspecteren
zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
2. Als de consument verder gaat dan omschreven in het voorgaande artikellid, dan is hij aansprakelijk
voor waardevermindering van het product.
3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de verplichte informatie over het
herroepingsrecht heeft verstrekt.
D – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan
1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn
via het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na deze melding, zendt de consument het
product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de
ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft op tijd
geretourneerd als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, zoveel mogelijk in originele
staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke
instructies.
4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de
consument.
5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product bij een
overeenkomst op afstand, behalve:
a. als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of
b. als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen. Bij een buiten de verkoopruimte gesloten
overeenkomst draagt de ondernemer de retourkosten van het product.
6. Als de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht het uitvoeren van de dienst
te starten tijdens de bedenktijd, betaalt de consument het uitgevoerde werk tot het moment van
herroeping.
7. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten als:
a. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de
kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt; of
b. de consument niet uitdrukkelijk om het starten met de uitvoering van de dienst heeft verzocht.
8. Bij herroeping worden alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.
E – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping
1. Als de ondernemer herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt
hij na ontvangst direct een ontvangstbevestiging.
2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief berekende leveringskosten,
uiterlijk binnen 14 dagen na de dag van de herroeping. Hij mag wachten met terugbetalen tot hij het
product heeft ontvangen, behalve als de ondernemer het product zelf afhaalt of de consument
aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
3. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft
gebruikt, tenzij anders afgesproken. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste
standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te
betalen.
F – Uitsluiting herroepingsrecht
1. De ondernemer sluit de navolgende producten en diensten uit van het herroepingsrecht:
▪ Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de
uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en
de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de
overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
▪ Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd
zijn en die worden gemaakt op basis van een individuele keuze of beslissing van de
consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.
▪ Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt
zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
▪ Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met en / of
nagetrokken zijn aan andere producten en /of zaken.
ARTIKEL 19 Toepasselijk recht en forumkeuze, geen alternatieve geschilbeslechting
alternatieve geschillenbeslechtingsprocedure voor consumenten.
De rechter in de woonplaats van AYAZ Veranda is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft AYAZ Veranda het recht zijn wederpartij
te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen AYAZ
Veranda en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

× Hoe kan ik je helpen?